Stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 §                 Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att tillhandahålla forum för att skapa och underhålla medlemmarnas kontaktnätverk. Exempel på aktiviteter som kan förekomma inom ramen för sådana forum är; inspiration, kompetensutbyte och rekrytering.
Föreningen har även som ändamål att stärka civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälles varumärke.
2 §                 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3 §                 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 §                 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedd(a) person(er).
5 §                 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni.
6 §                 Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
7 §                 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
8 §                 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
9 §                 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla personer vilka har studerat minst två terminer på civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala universitet. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När en person förs in i medlemsförteckningen är personen medlem.
10 §               Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
11 §               Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
     har rätt till information om föreningens angelägenheter,
     skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
     har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
12 §               Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast en månad före mötet skickas via e-post eller motsvarande till medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
13 §               Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
14 §               Rösträtt på årsmötet
Samtliga medlemmar har rösträtt på möte. Rösträtten får utövas genom ombud.
15 §               Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
16 §               Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för stadgeändring och upplösning av förening avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
17 §               Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen.
18 §               Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.                   Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt) Ärenden vid årsmötet
2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.                   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.                   Fastställande av föredragningslista.
6.                   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.                   Fastställande av medlemsavgifter.
10.       Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11.                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.                 Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
19 §               Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast en vecka före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i stadgarna angående stadgeändringar och föreningens upplösande.
VALBEREDNINGEN
20 §               Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst 1 övrig ledamot, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 1 månad före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
REVISORER
21 §               Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
22 §               Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig eventuella övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
23 §               Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
     verkställa av årsmötet fattade beslut,
     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
     ansvara för och förvalta föreningens medel,
     tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt stadgarna
     förbereda årsmöte.
24 §               Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
25 §               Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top